cheap viagra super active
cialis soft tab description
viagra dangers
use cialis
generic viagra lowest price
buy cialis next day delivery
cialis no prescription cheap
viagra mexiko
cheap viagra in uk
buy generic cialis no prescription
cialis prices uk
cialis 200mg
 
Úvodní strana > Rozhodovací činnost > Projednávané plenární věci

Projednávané plenární věci

Datum podání Spisová značka: Soudce zpravodaj: Navrhovatel Předmět
22.03.2012 Pl. ÚS 10/12 JUDr. Tomáš Lichovník Poslanci Parlamentu ČR

Návrh na zrušení ustanovení § 52 písm. h), § 54 písm. d), § 57, § 192 odst. 5 věty druhé, § 286 odst. 3 a 4 a § 313 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a ustanovení § 39 odst. 2 písm. b), včetně poznámky pod čarou č. 79, a ustanovení § 54 odst. 1 věty druhé ve slovech „a b)" zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 365/2011 Sb. (výpověď zaměstnanci pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a vyloučení nároku na podporu v nezaměstnanosti z tohoto důvodu; podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele).

29.03.2013 Pl. ÚS 20/13 JUDr. Pavel Rychetský Monika Grafová, Petr Graf

Ústavní stížnost proti rozsudku velkého senátu NS.

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 30.10.2014

06.05.2013 Pl. ÚS 27/13 prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. Jiří Královec, Markéta Královcová

Stížnost proti rozhodnutí Njevyššího správního soudu (návrh na vyslovení neplatnosti volby prezidenta republiky podle § 66 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů).

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 05.11.2014

22.07.2013 Pl. ÚS 34/13 prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Poslaneci Parlamentu ČR

Návrh na zrušení ustanovení § 123 odst. 6 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 347/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb. (rozpětí platových tarifů v platových třídách).

Zastaveno 06.01.2015

29.07.2013 Pl. ÚS 37/13 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. Česká kancelář pojistitelů

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky, čj. 31 Cdo 2160/2012-137, ze dne 15.5.2013, usnesení Krajského soudu v Praze, čj. 21Co 103/2012-98, ze dne 29.3.2012 a usnesení Okresního soudu v Kladně, čj. 32EXE 849/2011-81, ze dne 6.2.2012 (promlčení úroků z prodlení).

09.12.2013 Pl. ÚS 54/13 JUDr. Tomáš Lichovník Bezděk Jiří

Stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2013 ve věci neplatnosti volby kandidátů do Poslanecke sněmovny Parlamentu ČR.

Odmítnuto pro neodstraněné vady 19.11.2014

10.12.2013 Pl. ÚS 55/13 JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. Krajský soud Hradec Králové, JUDr. Sedmíková Marcela

Návrh na vyslovení protiústavnosti § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění od 1.1. 2012, tj. po novelizaci zákonem č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.

03.02.2014 Pl. ÚS 1/2014 prof. JUDr. Jan Musil CSc. Okresní soud Karviná, Mgr. Ordelt Jiří

Návrh na zrušení bodu 2. přechodného ustanovení obsaženého v čl. LII zák. č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.

04.03.2014 Pl ÚS 3/14 JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. Nejvyšší soud ČR

Návrh na zrušení § 37 odst. 6 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů.

26.03.2014 Pl. ÚS 4/14 JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Návrh na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství

31.03.2014 Pl. ÚS 5/14 JUDr. Milada Tomková PhDr. Jan Vaculík

Návrh na obnovu řízení ve smyslu ust. § 119 a násl. zák. č. 182/1993 Sb.ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 2760/11.

07.04.2014 Pl ÚS 6/14 JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. Jan Jahoda

Návrh na obnovu řízení ve smyslu ust. § 119 a násl. zák. č. 182/1993 Sb.ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 1916/08.

29.04.2014 Pl. ÚS 8/14 JUDr. Ludvík David, CSc. Okresní soud Kolín

Návrh na zrušení ustanovení § 24c zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

12.05.2014 Pl. ÚS 9/14 prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Nejvyšší správní soud, JUDr. Nygrínová Dagmar

Návrh na zrušení ustanovení § 158 písm. a) zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Vyhověno 16.12.2014

26.05.2014 Pl. ÚS 10/14 JUDr. Vlasta Formánková MUDr. Petr Sejk

Návrh na obnovu řízení dle § 19 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jehož předmětem byla ústavní stížnost navrhovatele proti usnesení Nejvyššího soudu

29.05.2014 Pl. ÚS 11/14 JUDr. Ivana Janů Ing. Lošťák René

Návrh na obnovu řízení ve věci řízení o ústavní stížnosti, vedeném pod sp.zn. III. ÚS 1640/10

12.06.2014 Pl. ÚS 12/14 JUDr. Vladimír Kůrka Nejvyšší správní soud

Návrh na zrušení ustanovení § 14e odst. 4 v části "a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání" zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

18.06.2014 Pl. ÚS 16/14 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. Nezletilý P. R. zastoupený zákonnou zástupkyní Mgr. Barborou Zemanovou

Ústavní stížnost spojená s návrhem na zrušení ustanovení § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 34 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

21.06.2014 Pl. ÚS 13/14 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D. Senátoři Parlamentu ČR

Návrh na zrušení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

24.06.2014 Pl. ÚS 14/14 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D. Nejvyšší správní soud

Návrh na zrušení ustanovení § 47 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení ustanovení § 48 odst. 1 ve slovech "které postoupily do skrutinia" téhož zákona.

24.06.2014 Pl. ÚS 15/14 JUDr. Tomáš Lichovník Obvodní soud pro Prahu 8

Návrh na zrušení ustanovení § 264 odst. 1 trestního řádu pro rozpor s čl. 82 odst. 1 Ústavy České republiky

11.07.2014 Pl. ÚS 17/14 prof. JUDr. Jan Musil CSc. MUDr. Vladimír Dryml, senátor

Ústavní stížnost proti usnesení Senátu č. 506 z 29. 5. 2014

Odmítnuto pro nepříslušnost 13.01.2015

04.09.2014 Pl. ÚS 18/14 JUDr. Pavel Rychetský Nejvyšší správní soud, Moravské nám. 6, Brno Návrh na zrušení ustanovení § 264 odst. 4 věty první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
11.09.2014 Pl. ÚS 19/14 JUDr. Ludvík David, CSc. Linda C., BcA. Aleš C.

Návrh na zrušení ustanovení § 46 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 29 odst. 1 písm. f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

24.09.2014 Pl. ÚS 20/14 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D. Philipp Janýr

Návrh na obnovu řízení ve věci vedené pod sp.zn. III. ÚS 209/06

07.11.2014 Pl. ÚS 21/14 JUDr. Milada Tomková Ing. Miloš Zeman, prezident České republiky

Návrh na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení.

14.11.2014 Pl. ÚS 22/14 JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc. Obec Bavory, Obec Jinačovice,

Návrh na zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2013, č. j. 4 Aos 2/2012-80 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 10. 2012, č. j. 10 A 121/2012-114

20.11.2014 Pl. ÚS 23/14 prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Krajský soud Ostrava - pobočka Olomouc, Mgr. Martin Šulák, samosoudce

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení § 61 odst. 2 věta první insolvenčního zákona a na zrušení § 66 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona

24.11.2014 Pl. ÚS 24/14 JUDr. Vlasta Formánková Městský soud Praha, JUDr. Hana Veberová, předsedkyně senátu

Návrh na zrušení ustanovení § 250 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů podle článku 95 odst. 2 Ústavy České republiky a ustanovení § 64 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

18.12.2014 Pl. ÚS 25/14 JUDr. David Uhlíř Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

Návrh na zrušení ustanovení zákona § 262a odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

22.12.2014 Pl. ÚS 26/14 JUDr. David Uhlíř Koalice TOP 09 a Starostové, tj. Politická strana TOP 09, jednatel Kalousek Miroslav Ing. Starostové a nezávislí, politické hnutí, jednatel Gazdík Petr Mgr.

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, č.j. Vol 18/2014 - 46

23.12.2014 Pl. ÚS 27/14 JUDr. Vladimír Kůrka Obvodní soud Praha 1, Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

Návrh na zrušení části ustanovení § 79a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

NALUS

Aktuální jednání

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 27.01.2015 15:00
do: 27.01.2015 15:30

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.

navrhovatelé: Jiří Tůma

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 27.01.2015 15:00
do: 27.01.2015 15:20

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152

soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

navrhovatelé: Ing. Artur Novák

 
RSS