cialis softtabs
viagra sexual enhancement
compare generic viagra
is viagra available on prescription
generic cialis forum
professional viagra
viagra generic wholesale
viagra peak effect
buy cheap cialis softtabs
free viagra sampe
 
Úvodní strana > Přístup k informacím > Podání žádosti o informace

Podání žádosti o informace

Informace poskytované Ústavním soudem

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podávání informací na základě žádosti

Žádost o poskytnutí informace lze podat u Ústavního soudu ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a také stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Žádosti podané ústně

Ústně, tj.  i telefonicky podané žádosti o poskytnutí informace, se vyřizují neformálním způsobem a nejsou evidovány. Nevyhoví-li Ústavní soud ústní žádosti o poskytnutí informace, nevydává o tom rozhodnutí. Není-li žadateli na ústně podanou žádost o informace poskytnuta odpověď, anebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Žádosti podané písemně

Datem  podání žádosti se rozumí den doručení žádosti povinnému subjektu (§ 14 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.).

Ze žádosti musí být zřejmé:

a) že je určena Ústavnímu soudu,
b) jakých informací se žadatel domáhá,
c) dostatečná identifikace žadatele, tzn. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo bydliště, případně adresa pro doručování (včetně elektronické adresy), u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla, případně adresa pro doručování (včetně elektronické adresy).

Postup při podávání žádosti je upraven v § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Na žádost učiněnou písemně poskytne Ústavní soud informaci do 15 dnů od přijetí podání. Lhůta může být ze závažných prodloužena, nejvíce však o 10 dní. Prodloužení lhůty musí být zdůvodněno.
Pokud tazatel požaduje informaci, kterou Ústavní soud již zveřejnil, sdělí Ústavní soud do sedmi dnů od obdržení žádosti, kde lze požadovanou informaci získat. V případě, že tazatel trvá na poskytnutí informace samostatně, bude mu sdělena v běžné patnáctidenní lhůtě.

Posouzení obsahu žádosti

Ve lhůtě do sedmi dnů od přijetí žádosti může Ústavní soud vyzvat tazatele k upřesnění žádosti. Učiní tak v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní jasné, jaká informace je požadována, či je formulována příliš obecně. Není-li taková žádost ve lhůtě 30 dnů tazatelem upřesněna, Ústavní soud rozhodnutím žádost odmítne.

Odložení žádosti

Nevztahují-li se informace, které tazatel požaduje, k působnosti Ústavního soudu, soud žádost odloží. O této skutečnosti informuje tazatele do sedmi dnů.

Odmítnutí žádosti

V případě, že Ústavní soud žádosti o informaci nevyhoví, vydá správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Lhůta pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti je shodná se lhůtou k jejímu vyřízení. Rozhodování o nevyhovění, resp. odmítnutí žádosti je organizačním řádem Ústavního soudu svěřeno generálnímu sekretáři Ústavního soudu. Proti jeho rozhodnutí je možné podat odvolání, o němž rozhodne předseda Ústavního soudu.

Sazebník pro poskytování informací

Soubor ke stažení:   Sazebník úhrad (153.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Nahlížení do právních předpisů

Právní předpisy a vnitřní předpisy, jimiž se Ústavní soud řídí při své činnosti, jsou uloženy k nahlédnutí ve vstupní hale Ústavního soudu u pracovníků Ochranné služby Policie České republiky.

NALUS

Aktuální jednání

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 29.01.2015 10:00
do: 29.01.2015 10:30

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.

navrhovatelé: Josef Putala, zastoupený JUDr. Šárkou Apltauerovou, advokátkou

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 03.02.2015 13:00
do: 03.02.2015 13:30

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

navrhovatelé: Český rybářský svaz, MO Šťáhlavy, zast. JUDr. Tomášem Tesařem, advokátem se sídlem Plzeň, Malická 1576/11

 
RSS